ERGO-ZRL”

Beneficjent: Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: ERGO-ZRL” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej).

 

Cel główny projektu: pozostanie w zatrudnieniu osób w wieku aktywności zawodowej: 24 os. (19 K, 5M, w tym: 8 os. w wieku powyżej 50 lat) – zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. – poprzez ograniczenie występowania negatywnych czynników ryzyka w miejscu pracy powodujących problemy zdrowotne – projekt realizowany w okresie: 01.09.-30.11.2023r.

 

Krótki opis:

Projekt zakłada następujące formy wsparcia na rzecz Uczestników Projektu – na podstawie „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy”:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne ograniczające zagrożenia w miejscu pracy – w formie szkoleń dla 24 osób, tj.:
 • Wypalenie zawodowe i stres w miejscu pracy – 8 godz./osobę – dla 12 os. (1 grupa)
 • Praca z trudnym klientem (pacjentem) – 8 godz./osobę – dla 12 os. (1 grupa)
 • Profilaktyka zdrowotna na stanowisku pracy przy biurku i komputerze – 8 godz./os. – dla 12 os. (1 grupa)
 • Ergonomiczne techniki pracy z pacjentem – 8 godz./os. – dla 12 os. (1 grupa)

Każdy z uczestników weźmie udział minimum w 1 szkoleniu;

2) Modernizację stanowisk pracy przyczyniającą się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ich doposażenia – poprzez zakup ponadstandardowego wyposażenia dla 24 osób, tj.:

 1. a) dla kadry administracyjno-biurowej i medycznej:

– biurko (sterowane elektrycznie) – 6 szt.,

– krzesło biurowe (fotel regulowany) – 6 szt.

– podkładka pod mysz i nadgarstek – 10 szt.

– podstawka pod stopy (podnóżek) – 10 szt.

– oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń (około 70-100 m2) – 3 szt.

– oczyszczacz powietrza do mniejszych pomieszczeń (około 15-25 m2) – 5 szt.

– podkładka przed klawiaturę pod nadgarstki – 10 szt.

 1. b) dla kadry medycznej:

– stół do masażu i rehabilitacji – 3 szt.

– taboret medyczny – 6 szt.

 1. c) dla kadry gospodarczej:

– elektryczna szorowarka do powierzchni – 1 szt.

Łącznie: 60 szt.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby zatrudnione na umowę o pracę przez Pracodawcę, tj. Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wymiarze minimum 0,5 etatu, na stanowiskach administracyjno-biurowych, medycznych i gospodarczych – 24 osoby (19 K, 5M).

Planowane efekty:

Projekt ukierunkowany jest na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – dostosowany do potrzeb pracodawcy, którym jest Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z o.o.

Przedsięwzięcie zakłada działania służące przekwalifikowaniu (rozumiane jako nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez modernizację stanowisk pracy i działania szkoleniowe.

Udzielone wsparcie w ramach projektu wpłynie na poprawę stanu zdrowia i pozostanie w zatrudnieniu pracowników, jak również pozwoli na wydłużenie ich aktywności zawodowej.

Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu:

– Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie:8 osób (7K, 1M)

– Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 24 osoby (19K, 5M)

Okres realizacji:

01.09.2023 – 30.11.2023

Budżet projektu i montaż finansowy:

Wartość projektu / wydatki kwalifikowalne: 144 150,00 zł, w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020: 122 527,50 zł (tj. 85,00% kosztów kwalifikowanych).


plakat-efs-krz

Dokumenty do pobrania:

___________________________________________________________________________________________________________

program-reg-01

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Zakład Rehabilitacji Leczniczej realizował projekt pn. Wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie.

 W ramach inwestycji zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. W efekcie realizacji projektu poszerzona została w znaczny sposób oferta usługowa firmy, do oferty wprowadzono nowe usługi:

 1. Trening stabilometryczny
 2. Trening balansowy
 3. Trening dynamograficzny
 4. Trening na ergometrze
 5. Mechaniczne ćwiczenia bierne.

Wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 162933,00 zł, w tym dofinansowanie RPO: 89760,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl